Home Zasady rekrutacji Szkoła Podstawowa
Zasady rekrutacji 2017/2018 - szkoła podstawowa

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2017           
Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Krotoszynie
z dnia 23 marca 2017 rokuZASADY REKRUTACJI  DZIECI
do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Krotoszynie

 

Podstawa prawna:
•    na podstawie art.204ust.1pkt1ustawy z 14 dnia grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r.,poz.60).

Terminarz rekrutacji

 

na rok szkolny  2017/2018


•   27 marca - 14 kwietnia 2017 roku –   złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

•    18 kwietnia – 5 maja 2017 roku -  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

•    12 maja 2017  roku - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

•    do 19 maja 2017 roku – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

•    do 26 maja 2017 roku
– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

•    do  2 czerwca 2017 roku
– możliwość wystąpienia z wnioskiem do przewodniczącego komisji o uzasadnienie odmowy przyjęcia

•    przewodniczący komisji sporządza uzasadnienie w terminie  5 dni od dnia złożenia wniosku (nie później niż 7 czerwca 2017 roku)

•    w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/opiekun prawny może wnieść odwołanie do dyrektora szkoły (do 14 czerwca 2017 roku)

•    dyrektor w terminie do 7 dni, od dnia otrzymania rozpatruje odwołanie (nie później niż 21 czerwca 2017 roku)

na rozstrzygnięcie dyrektora służy rodzicowi/opiekunowi prawnemu skarga do sądu administracyjnego.


Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych oddziałów przedszkolnych w pierwszym terminie mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej.  

Terminy postępowania uzupełniającego


•    5 -  9 czerwca 2017 roku – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
•    od 12 -  30 czerwca 2017 roku - weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
•     do 4 lipca 2017 roku - o godz. 1400 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych,
•    do 10 lipca 2017 roku – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
•    do 14 lipca 2017 roku - o godz. 1400 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych
•    do 21 lipca 2017 roku – możliwość wystąpienia z wnioskiem do dyrektora szkoły o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
•    dyrektor szkoły sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku (nie później niż 26 lipca 2017 roku)
•    w terminie do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/opiekun prawny może złożyć do dyrektora szkoły odwołanie (do 2 sierpnia 2017 roku)
•    dyrektor w terminie do 7 dni, od dnia złożenia rozpatruje odwołanie (nie później niż 9 sierpnia 2017 roku)
•    na rozstrzygnięcie dyrektora służy rodzicowi/opiekunowi prawnemu skarga do sądu administracyjnego.

Zasady rekrutacji


1.    Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego prowadzone jest na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
2.    W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców lub (prawnych opiekunów) o przyjęcie do oddziału przedszkolnego jest większa niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
•    wielodzietność rodziny dziecka
•    niepełnosprawność dziecka
•    niepełnosprawność jednego z rodziców/opiekunów prawnych
•    niepełnosprawność obojga rodziców/opiekunów prawnych
•    niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
•    samotne wychowywanie dziecka w rodzinie
•    objęcie dziecka pieczą zastępczą.


Wszystkie powyższe kryteria mają jednakową wartość.


3.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę niżej wymienione kryteria dodatkowe:
•    zatrudnienie obojga rodziców/prawnych opiekunów lub prowadzenie przez nich gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej (3 pkt),
•    uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola lub funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka (2 pkt),
•    dogodne położenie wybranego przedszkola odnośnie do miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych (2pkt),
•    zadeklarowanie przez rodziców/ prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w wymiarze przekraczającym 8 godzin dziennie – (1 pkt),
•    posiadanie przez kandydata aktualnej opinii w sprawie objęcia go wczesnym wspomaganiem rozwoju – (2 pkt).


Za wszystkie kryteria dodatkowe można uzyskać maksymalnie 10 punktów.

1.    O przyjęciu dziecka decyduje liczba uzyskanych punktów, w przypadku równej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku.
2.    W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów określonych w punkcie 3, decyduje data złożenia wniosku.
3.    Decyzję o przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca podejmuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę kryteria zapisane w niniejszych zasadach rekrutacji.

Zapisy


1.    Do dopełnienia czynności związanych ze złożeniem wniosku dziecka do oddziału przedszkolnego zobowiązani są  rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
2.    Druki: „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego” lub „Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” można otrzymać  w kancelarii szkoły oraz pobrać  ze strony internetowej szkoły.
3.    Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie szkoły do 14 marca 2017 roku.


Postępowanie rekrutacyjne

1.    Postępowanie  rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
2.    Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
3.    Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1)    ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
2)    podanie do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń - kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w formie listy,  zawierającej imiona i nazwiska,
3)    podanie do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń – listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w formie  listy zawierającej imiona i nazwiska,
4)    sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

4.    Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi  miejscami, dyrektor szkoły  przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się  do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania rekrutacyjnego.

5.     Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego zostanie wywieszona przy wejściu głównym szkoły.


Krotoszyn, dnia 23 marca 2017 r.                                    Sławomira Kalak

Załączniki do pobrania: 1)  

 

2) Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie w roku szkolnym 20.../20...

Załączniki do pobrania:  

 

3) Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Krotoszynie w roku szkolnym 20.../20...

Załączniki do pobrania:  

 

3a) Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata w roku szkolnym, na którym prowadzona jest rekrutacja do tej szkoły lub gimnazjum w Zespole Szkół, w którym znajdują się szkoły

Załączniki do pobrania:  

 

3b) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Załączniki do pobrania:  

 

3c) Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego lub przedszkola mającego siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej, do której prowadzona jest rekrutacja

Załączniki do pobrania:  

 

3d) Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców/opiekunów prawnych w gminie Krotoszyn

Załączniki do pobrania:  

 

3e) Oświadczenie o dogodnym położeniu szkoły względem miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych

Załączniki do pobrania:  

 

Anna Maria Wesołowska

DSC_0297.JPG

Komunikaty

Kalendarz Szkoły Podstawowej nr 1

Kalendarz Szkoły Podstawowej nr 1 - 2017/2018 ( I półrocze)

E-dziennik UONET+

Reklama

Stowarzyszenie

Reklama

Z kalendarza ...


Dzisiaj jest: Wtorek
20 Lutego 2018
Imieniny obchodzą
Euchariusz, Eustachy, Eustachiusz, Leon,
Ludmiła, Ludomiła, Ostap, Siestrzewit

Do końca roku zostało 315 dni.
Zodiak: Ryba

Sonda

Czy Państwa zdaniem dziecko czuje się w szkole bezpiecznie?
 

Owoce i warzywa w szkole

Reklama

bezpieczne wakacje.pl

Reklama

Facebook